Press Release
Sciences Festival in Tashkent 16-17.06.2023

“Life Sciences Festival” a large-scale, open-to-the-public event will be held on June 16 and 17, 2023 (Friday and Saturday) at International Agriculture University in Tashkent. Life Science is a wide range of different fields of science about living organisms and life’s processes. These fields include agriculture, biotechnology, bioinformatics, ecology, food science, genetics, health sciences, neurosciences, physiology and many more.

This event is much more than the traditional Open Doors day of the university. You will not only be able to see lecture halls, but also take part in experiments in laboratories, talk to foreign lecturers from many countries of the world, listen to attractive presentations. The program includes numerous debates on the future of agriculture in Uzbekistan, ecological challenges, climate change, and opportunities careers in the field of agri-food business.

As part of the exhibition of technology and science achievements for agriculture, you will be able to practice operating a real drone, sit behind the wheel of a super modern tractor with air conditioning, and taste products from distant countries. Exhibitors from Singapore and other Southeast Asian countries come with their stands.

An important part of the event will be the Job Fair, where you will be able to look for employment for the holidays or ask about recommendations for a successful career in the professions of the future, such as artificial intelligence, international logistics or innovation management. You will be able to relax with music on the green campus, and at the end of the day watch movies in the open-air night cinema.

Dr. Slawomir Wroblewski, Vice-rector of IAU said: “The aim of the event is to increase awareness of the importance of agriculture and to promote studies in this field in the society of Uzbekistan. We invite young people from schools from all over Uzbekistan, especially from grades 10-11, their families, students from agricultural universities, academic lecturers from all agriculture universities in Uzbekistan and from abroad. We have a program for English teachers as well as for journalists and bloggers who want to explore new topics for their work.”

The willingness to participate was expressed by the Ministry of Higher Education and Science and several international partners such as FAO, UNDP, and representatives of European Union. The event is supported by the Media Center of the Ministry of Agriculture. Several guests from abroad are coming, among others from Singapore, India, Great Britain, Poland, Kazakhstan and Kyrgyzstan.

IAU is a new university established by the decision of the President of Uzbekistan in 2022. The university operates in cooperation with the Royal Agricultural University in England. The teaching is carried out in English. IAU is located within one campus together with Tashkent State Agrarian University (University Street 2, Kibray). Both universities are joint organizers of the Festival.

Matbuot Xabari
Toshkentdagi Ilm-Fan Festivali 16-17.06.2023

2023-yil 16 va 17 iyun kunlari (juma va shanba) Toshkentdagi Xalqaro qishloq xojaligi universitetida keng jamoatchilik uchun ochiq bolgan Hayot fanlari festivalitadbiri bolib otadi. Hayot haqidagi fan-bu tirik organizmlar va hayot jarayonlari fanining turli sohalarining keng doirasi. Ushbu sohalarga qishloq xo’jaligi, biotexnologiya, bioinformatika, ekologiya, oziq-ovqat fanlari, genetika, sog’liqni saqlash fanlari, nevrologiya, fiziologiya va boshqalar kiradi.

Ushbu tadbir universitetning an’anaviy ochiq eshiklar kuniga ko’ra ko’proq ahamiyatga ega. Siz nafaqat ma’ruza zallarini ko’rishingiz, balki laboratoriyalardagi tajribalarda ishtirok etishingiz, dunyoning ko’plab mamlakatlaridan kelgan chet ellik o’qituvchilar bilan suhbatlashishingiz, qiziqarli taqdimotlarni tinglashingiz mumkin. Dasturga O’zbekistonda qishloq xo’jaligining kelajagi, ekologik muammolar, iqlim o’zgarishi, agro-oziq-ovqat biznesi sohasidagi martaba imkoniyatlari to’g’risida ko’plab munozaralar kiritilgan.

Qishloq xo’jaligi uchun texnologiya va fan yutuqlari ko’rgazmasi doirasida haqiqiy dronni boshqarish, o’ta zamonaviy traktor boshqaruvi va uzoq mamlakatlardan keltirilgan mahsulotlarni tatib ko’rish mumkin bo’ladi. Ko’rgazma ishtirokchilari Singapur va boshqa Janubi-Sharqiy Osiyo mamlakatlaridan o’z stendlari bilan tashrif buyurishadi.

Tadbirning muhim qismi bo’sh ish o’rinlari yarmarkasi bo’lib, u yerda siz ta’til paytida bo’sh ish o’rinlari topishingiz, sun’iy intellekt, xalqaro logistika,  innovatsiyalarni boshqarish kabi kelajakdagi kasblarda muvaffaqiyatli martaba uchun tavsiyalar olishingiz mumkin. Siz kampusning yashil hududida musiqa tinglab dam olish va kun oxirida ochiq tungi kinoteatrda filmlarni tomosha qilish imkoniyatiga ham ega bo’lasiz.

IAU prorektori doktor Slavomir Vroblevskiy shunday dedi: “Tadbirning maqsadi qishloq xo’jaligining ahamiyati to’g’risida xabardorlikni oshirish va O’zbekiston jamiyatida ushbu sohadagi tadqiqotlarni rivojlantirishdir. Biz O’zbekistonning turli mamlakatlardagi maktablardan, ayniqsa 10-11-sinflardan, ularning oilalaridan, qishloq xo’jaligi oliy o’quv yurtlari talabalaridan, O’zbekistonning barcha qishloq xo’jaligi oliy o’quv yurtlari o’qituvchilaridan va chet eldan yoshlarni taklif etamiz. Bizda ingliz tili o’qituvchilari, shuningdek, o’z ishlari uchun yangi mavzular topmoqchi bo’lgan jurnalistlar va bloggerlar uchun dasturlar mavjud.”

Oliy ta’lim va fan vazirligi hamda FAO, BMTTD va Yevropa Ittifoqi vakillari kabi bir qator xalqaro hamkorlar ishtirok etishga tayyorligini bildirdi. Tadbir qishloq xo’jaligi vazirligi Media markazi tomonidan qo’llab-quvvatlanadi. Chet eldan bir nechta mehmonlar, jumladan Singapur, Hindiston, Buyuk Britaniya, Polsha, Qozog’iston va Qirg’izistondan tashrif buyurishadi.

IAU-2022-yilda O’zbekiston Respublikasi Prezidenti qarori bilan tashkil etilgan yangi universitet. Universitet Angliyadagi Qirollik qishloq xo’jaligi universiteti bilan hamkorlikda ish yuritadi. O’qitish jarayoni ingliz tilida olib boriladi. IAU Toshkent davlat agrar universiteti (Universitet ko’chasi 2, Qibray) bilan bir kampusda joylashgan. Ikkala universitet ham festivalning qo’shma tashkilotchilari hisoblanadi.

Пресс Релиз
Фестиваль Науки в Ташкенте 16-17.06.2023

16 и 17 июня 2023 года (пятница и суббота) в Международном сельскохозяйственном университете в Ташкенте пройдет масштабное, открытое для широкой публики мероприятие “Фестиваль науки о жизни”. Наука о жизни — это широкий спектр различных областей науки о живых организмах и жизненных процессах. Эти области включают сельское хозяйство, биотехнологии, биоинформатику, экологию, пищевую науку, генетику, науки о здоровье, нейронауки, физиологию и многое другое.

Это мероприятие – гораздо больше, чем традиционный день открытых дверей университета. Вы сможете не только увидеть лекционные залы, но и принять участие в экспериментах в лабораториях, пообщаться с иностранными лекторами из многих стран мира, послушать привлекательные презентации. В программу включены многочисленные дебаты о будущем сельского хозяйства в Узбекистане, экологических вызовах, изменении климата, возможностях карьеры в сфере агропродовольственного бизнеса.

В рамках выставки достижений техники и науки для сельского хозяйства можно будет попрактиковаться в управлении настоящим дроном, посидеть за рулем суперсовременного трактора с кондиционером и продегустировать продукты из дальних стран. Участники выставки из Сингапура и других стран Юго-Восточной Азии приезжают со своими стендами.

Важной частью мероприятия станет ярмарка вакансий, где вы сможете подыскать работу на время каникул или узнать рекомендации для успешной карьеры в таких профессиях будущего, как искусственный интеллект, международная логистика или управление инновациями. Вы сможете отдохнуть под музыку в зеленом кампусе, а в конце дня посмотреть фильмы в ночном кинотеатре под открытым небом.

Доктор Славомир Вроблевски, проректор IAU, сказал: “Целью мероприятия является повышение осведомленности о важности сельского хозяйства и продвижение исследований в этой области в обществе Узбекистана. Мы приглашаем молодых людей из школ со всего Узбекистана, особенно из 10-11 классов, их семьи, студентов сельскохозяйственных вузов, преподавателей всех сельскохозяйственных вузов Узбекистана и из-за рубежа. У нас есть программа для учителей английского языка, а также для журналистов и блоггеров, которые хотят найти новые темы для своей работы”.

Готовность к участию выразили Министерство высшего образования и науки и ряд международных партнеров, таких как ФАО, ПРООН и представители Европейского Союза. Мероприятие проводится при поддержке Медиа-центра Министерства сельского хозяйства. Приедут несколько гостей из-за рубежа, в том числе из Сингапура, Индии, Великобритании, Польши, Казахстана и Кыргызстана.

IAU – новый университет, созданный по решению Президента Узбекистана в 2022 году. Университет работает в сотрудничестве с Королевским сельскохозяйственным университетом в Англии. Преподавание ведется на английском языке. IAU расположен в одном кампусе с Ташкентским государственным аграрным университетом (ул. Университетская 2, Кибрай). Оба университета являются совместными организаторами фестиваля.