Frequently Asked Questions Life Science Festival 2023

Tez-tez so'raladigan savollar Hayot fanlari festivali 2023

Часто задаваемые вопросы Фестиваль наук о жизни 2023

EN: Friday, June 16th and Saturday June 17th, 2023
UZ: Juma, 16 Iyun va Shanba 17 Iyun, 2023
RU: Пятница, 16 Июня и Суббота 17 Июня, 2023

EN: Campus of Agriculture University, University Street 2, Tashkent-Kibray
UZ: Qishloq xo‘jaligi universiteti, Toshkent-Qibray, Universitet ko‘chasi 2-uy
RU: Кампус Аграрного университета, улица Университетская 2, Ташкент-Кибрай

EN: The event is free, joyful, many events take place simultaneously, there are interesting presentations, exhibitions, meetings, there is a lot of music and a night cinema.
UZ: Tadbir bepul, quvnoq, ko’plab tadbirlar bir vaqtning o’zida bo’lib o’tadi, qiziqarli taqdimotlar, ko’rgazmalar, uchrashuvlar, ko’plab musiqa va tungi kinoteatr mavjud.
RU: Мероприятие бесплатное, веселое, проходит много событий одновременно, проходят интересные презентации, выставки, встречи, много музыки и ночной кинотеатр.

EN: We organize the festival to make it easier for ordinary people to get acquainted with academic life, study opportunities, and the achievements of life sciences, such as biology, genetics, ecology and broadly understood agricultural sciences.
UZ: Biz festivalni oddiy aholining akademik hayot, o‘qish imkoniyatlari, biologiya, genetika, ekologiya kabi hayot fanlari yutuqlari va keng tushuniladigan qishloq xo‘jaligi fanlari bilan yaqindan tanishishini osonlashtirish maqsadida tashkil etamiz.
RU: Мы организуем фестиваль, чтобы простым людям было проще познакомиться с академической жизнью, возможностями обучения и достижениями наук о жизни, таких как биология, генетика, экология и сельскохозяйственные науки в широком смысле.

EN: Of course! We welcome people of all ages. In particular, school graduates who are looking for opportunities to further study at all levels of study or to improve their career.
UZ: Albatta! Biz barcha yoshdagi odamlarni tabriklaymiz. Xususan, ta’limning barcha bosqichlarida o’qishni davom ettirish yoki o’z martabasini oshirish imkoniyatlarini qidirayotgan maktab bitiruvchilari.
RU: Конечно! Мы приветствуем людей всех возрастов. В частности, выпускники школ, которые ищут возможности дальнейшего обучения на всех уровнях обучения или улучшения своей карьеры.

EN: International Agriculture University (iau.uz) together with Tashkent State Agrarian University (www.tdau.uz)
UZ: Xalqaro qishloq xo‘jaligi universiteti (iau.uz) Toshkent davlat agrar universiteti (www.tdau.uz) bilan birgalikda
RU: Международный Сельскохозяйственный Университет (www.iau.uz) совместно с Ташкентским государственным аграрным университетом (www.tdau.uz)

EN: Not only. First of all, for future students and their families. For all those seeking knowledge.
UZ: Nafaqat. Avvalo, kelajakdagi talabalar va ularning oilalari uchun. Barchabilimizlayotganlaruchun.
RU: Не только. В первую очередь, для будущих студентов и их семей. Для всех, кто ищет знания.

EN: We will speak Uzbek, English and Russian. An interpreter will help if necessary.
UZ: Biz o’zbek, ingliz va rus tilida gaplashamiz. Agarkerakbo’lsa, tarjimonyordamberadi.
RU: Мы будем говорить на узбекском, английском и русском языках. При необходимости переводчик поможет.

EN: The campus is safe, fenced and full of greenery. Most meetings will be held indoors or in the shade.
UZ: Talabalar shaharchasi xavfsiz, panjara bilan o’ralgan va ko’kalamzorlarga to’la. Aksariyat uchrashuvlar bino ichida yoki soyada o’tkaziladi.
RU: Кампус безопасен, огорожен и полон зелени. Большинство встреч будет проходить в помещении или в тени.

EN: You can come whenever you want from 10am to 8pm. Check what interests you in the program (iau.uz/festival )
UZ: Xohlagan vaqtda ertalab soat 10:00 dan 20:00 gacha kelishingiz mumkin. Dasturda sizni nima qiziqtirayotganini tekshiring (iau.uz/festival )
RU: Вы можете прийти в любое время с 10:00 до 20:00. Проверьте, что вас интересует в программе (www.iau.uz/festival )

EN: Any outfit. Protect yourself from the sun. In the evening, during an open air cinema, a light sweater may come in handy.
UZ: Har qanday kiyim. O’zingizni quyoshdan himoya qiling. Kechqurun, ochiq kinoteatr paytida, engil sviter foydali bo’lishi mumkin.
RU: Любой наряд. Защитите себя от солнца. Вечером, во время кинотеатра под открытым небом, может пригодиться легкий свитер

EN: Free entrance. No fees for lectures, sightseeing, disco or cinema. If you get hungry, you can easily find food points.
UZ: Bepul kirish. Ma’ruzalar, diqqatga sazovor joylar, diskotekalar yoki kinoteatrlar uchun to’lov olinmaydi. Agar siz och qolsangiz, oziq-ovqat nuqtalarini osongina topishingiz mumkin.
RU: Бесплатный вход. Никаких сборов за лекции, экскурсии, дискотеку или кино. Если вы проголодаетесь, вы легко найдете точки питания.

EN: The organizers ask for early registration to know how many people to expect. You can also do it on the spot.
UZ: Tashkilotchilar qancha odam kutish kerakligini bilish uchun erta ro’yxatdan o’tishni so’rashadi. Siz buni joyida ham qilishingiz mumkin.
RU: Организаторы просят зарегистрироваться заранее, чтобы знать, сколько людей ожидается. Вы также можете сделать это на месте.

EN: You can come for any length of time. So on the second day.
UZ: Siz istalgan muddatga kelishingiz mumkin. Shundayqilib, ikkinchikuni.
RU: Вы можете приехать на любой срок. Также, во второй день.

EN: We have many sponsors who support the dissemination of science.
UZ: Ilm-fanni ommalashtirishni qo‘llab-quvvatlovchi homiylarimiz ko‘p.
RU: У нас много спонсоров, которые поддерживают распространение науки.

EN: IAU is a new university established by the President of Uzbekistan. Our partner is the Royal Agriculture University in Great Britain.
UZ: Xalqoro qishloq xo’jaligi universiteti Oʻzbekiston Prezidenti tomonidan tashkil etilgan yangi universitetdir. Bizning hamkorimiz Buyuk Britaniyadagi Qirollik qishloq xo‘jaligi universitetidir.
RU: МСУ – новый университет, созданный Президентом Узбекистана. Нашим партнером является Королевский Сельскохозяйственный Университет в Великобритании.

EN: Bus lines 83, 96, 115, 19, 129, 149, 5A
UZ: 83, 96, 115, 19, 129, 149, 5A avtobus liniyalari
RU: Автобусные линии 83, 96, 115, 19, 129, 149, 5А