Contact

Aziz Karimov –

Principal Lecturer

aziz.karimov@iau.uz

+998 94 643 07 00